۱۲ مطلب در فروردين ۱۴۰۰ ثبت شده است

دیابلویک لاورز قدرت عشق قسمت ۱

از زبان یویی

ساعت۳ صبح بود همه خواب بودن  میتونستم برم پیش روکی

ومیخواستمم برم اروم از اتاقم اومدم بیرون رفتم جلو تر صدای خرو پف شو و رجی میومد اسنا بامن کاری ندارن برم سراغ سوبارو 

در اتاق سوبارو باز بود خروپفففف

رفتم سراغ سه قولو ها دیدم ایاتو نیست

ایاتو کجاست  

رفتم لعنتیییی الان ممکنه کارم خراب بشه

رفتم به حال رسیدم جلوی در اومدم درو واز کنم که برم دستای ایاتودستمو گرفت

همینطوری هم کمرمو لمس کرد منو برگردوند 

ایاتو کجا میری بانوی من

شتتتت لعنتییی 

یویی هی هیجا ایاتو چان

ایاتو  یویی بیا راستشو بگو 

شو میخواد بره پیش روکی

رایتو بابا بگیرن بخوابین 

کاناتو دهنتونه من خوابم میاد به کپیدددد

رجی باز چی شده

سوبارو تو یو چان چر ا داشتی میرفتی پیش روکی

ایاتو مگه من نگفتم نرو دیگه پیششش

یویی اره ولی اون بهم نیاز داره

ایاتو خشمگین تر شد

ایاتو داد زد سرم

ایاتو چند دفعه بگم نباید بری اونجا اونا حد خودشونو نمیدوننن ممکنه بهت اسیب بزنن  ممکنه ازیتت کنن ممکنه کار بد تری بکنن شاید تورو ... تورو ازم بگیرن

یویی اه ولم کن خستم کردی تو همش خودتو اون خونی که از میخوری رو سند میکنی برو کنار میخوام برم پیش روکی اون ادم منه و منم حوای اون

از زبان ایاتو 

ازتو خالی شدم و پر خشم شدم

بدن هیچ حرفی یه سیلی بهش زدم

ایاتو فکر نمیکردم اونا برات بیشتر از من مهم باشن

رجی ایاتو ..

ایاتو درد کوفت مرز  حالا اگه میخوای بری برو ولی بدون اومدی اینجا برگشتت با خداست چون دیگه تعلل نمیکنم

یویی ایاتو....

از زبان یویی

فکر نمی کردم اون بزنه منو اونم از روی  محافظت 

ولی وقتی زد دیدم چقدر عاشقمه 

وقتی تند رفت اتاق دویدم دنبالش زود بغلش کردم 

یویی ایاتو .... دیگه هیچوقت ترکم نکن هققققققققق

فقط گریه کردم 

از زبان ایاتو

داشت گریه میکرد 

فکر کنم بد زدمش نمیتونستم  ببینمش و گریه نکنم و بی رحم برم 

و بردمش تو اتاقش درم بستم که کسی نیاد تو 

تو اغوشم گرفتمش بی کنترل اشکم در اومد 

ایاتو هیچوقت من ترک نکن تواگه بری من یه بی همه چیزم دیگه نمیزارم کسی بهت اسیب بزنه نمی زارم  حتی خودم

یویی ایاتو چان ایاتو چان معزرت ..‌ هقققق معزرت مخوام که میخواستم ترکت کنم

در بغلم فشارش دادم

ایاتو تو عشق منی گوربابای خون اشام بودنم دیگه از خون تو نمیخورم دیگه نه

از زبان یویی 

یویی نه نه تو به خون نیاز داری باید از خون من بخوری فقط کاری کن که نتونن بقیه ازمن خون بخورن

واقعا وات دفاک حرکت به این فولی نزده بودم

ایاتو تودوست نداری من خونتو بخورم  داری یه خودت فشار میاری

یویی ننن ... نه خیلی بهم حال میده همین الان میخوام دندونای نیشتو احساس بکنم

وات دفاک نانی دارم چه گوهی میخورم

ایاتو ولی میتونم یه کاری کنم بقیه نتونن ازت خون بخورن حتی خودم البته اگه خودت بخوای

یویی  بله وات چی منظورت چیه

از زبان ایاتو 

دارم چی میگم واقعا حالم خوبه 

یویی نکنه که منظورت....

ایاتو سکسه

یویی یه دو دیقه صبر کن

داره میخنده 

یویی اخه واقعا فکر کردی من به این درخواست جواب نه میدم

یویی پرید منو بوس کرد 

منم ادامه دادم لباسمو در اورد

منم لباسشو در اوردم لباس هامونو در اوردیمو رفتیم رو تخت

یویی جون چه هیکل سکسی ای 

ایاتو چقده گرم و کاوایی هستی

شروع کردیم لبه ی تختو گرفت منم زدم

یویی اه ه اه اه اه اه

ایاتو اره با ناله هات منو تحریک میکنی بهم ابراز علاقه میکنی تو باید منو حس کنی

تند تر زدم

یویی یواش( نفس نفس ) یواش تر داره دردم میاد اه هه اه اه اه هه اه اه ههه ه ه ه هه ه ه ه

ایاتو اوف تحریکم نکن اروم میزنم

یویی نه خوبه دارم ارضا میشم اه هه اه (هه=نفس نفس اه =ناله)

ایاتو باشه

تندش کردم 

یویی اه اه هه اه هههههه اه اه اه اه اه اه ه اه اه ه اه 

یویی میخوام بخورم اه اه 

ایاتو بیا بخور

یویی خورد داشت میخورد 

یویی اوم اوم اوم

رومن خوابید

یویی بخورش 

ایاتو وای تحریکم کن همینجوری 

براش خوردم اوف خیلی خوبه عالیه خوبه

یویی اه اه هه ارضام کردی داره ابم

میاد

از زبان یویی

وای چقدر خوبه اوففففف 

ابم اومد اه اه اه اه اه اه

یویی بیا لب بگیر

ایاتو امد 

لب گرفت 

از زبان رایتو

داشتم میرفتم اتاقم تا بخوابم که یهویی صدای  اه اه اومد  از اتاق یویی 

رفتم سمت اتاق داخلو نگاه کردم ایاتو و یویی رو دیدم که دارن سکس میکنن

راهمو کشیدم و رفتم

رایتو تچ هرزه خانم

 

نمیشه

بچه ها نتونستم بزار چپتر جدیدو ببخشید

اخرین ایستگاه اتک

سلام بله از روی کپشن پستم فهمیدید چیه قضیه

بله بعد 12 سال بلاخره اتک هم به جمع پایان یافته ها پیوست

نمیخوام براتون اسپویل کنم فقط یه تیکه از مانگا که حرفی از ارن هست رومیخوام بزارم ببینید انقدر اون  میکاسا رو دوست داره که  نگو واقعا سخت بوده که اون به ارمین و میکاسا همچین کارایی بکنه با تمام وجود همه رو دوست داشت

تازه همه وقتی همه فهمیدن چیکار گرده واقعا قلبم با دردی عمیق پر شددددددد حالا ببینید چقددد رررر دردناکه

حتی ارنم  بلده بگه ها یاد بگیرید واقعا خودمم موندم چرا انقد بهش هیت دادم واقعا اون حرف رو که به میکاسا زد واقعا ترکیدم فحشش دادم

انسان اینطوریه تا وقتی چیزی هست قدرشو نمیدونه ولی وفتی تموم میشه حسرت داره

خب دیگه اینم از اتکان تایتان ایسایاما واقعا یه پایان منتخب اتک درست کرد نه یه پایان سادیسمی البته خیلی زیبا درا ماتیک بله بچه ها همونطور که فکر میکنین پایان درست همونجایی که انیمه شروع شد  به پایان رسید بایه تفاوت بزرگ

دیگه ارنی نبود  ارنی وجود نداشت ارن  تموم شد دیگه میکاسا بود فقط میکاسا دیگر واپسین لحضات اتک هم زیبایی خود را نشان داد  با پرنده ای که امد و ان شال معروف ارن رو دور میکاسا پیچید باکلمه ی ممنونم ارن که اون شال رو پیچیدی دورم راینر  هنوز منحرف بود  جانم که حول میکاسا ارمینم که با انی بود البته تقریبا 

واقعا زیبایی اتک به این ارن کله خر نفهم با وجدان بیشعور  دنبال ازادی بود که اونم که اونطوری شد 

ارن یگر دوست داریم روحت شاد خدا نگه دار 

 

به نظرتون

حالا که ارن رفته چه شیپی مجوز ازدواجو از سازمان زهن اسایاما رو میگیره

میکاساو لیوای

جان و میکاسا

راینر انی

انی ارمین 

گبی و فالک

لیوای انی

انی راینر

ارمین میکاسا

هیستوریا راینر

هچکس

به نظرتون میکاسا با کی ازدواج میکنه بین

جان 

لیوای

ارمین

خب نظزر من اینه که 

جان رو اسب هم نمیبینه

ارمینو شاید ول ارمین نه اون انی رو داره معلومه بینشون یه حسیه

بهترین گزینه لیوایه

شپایی ازدواجیمون

هیسو راینر

میکاسا لیوای

انی ارمین

پیگ و جان شب احمقانع

گابی و فالکو 50% اتفاق میوفته

ولی بخوام منطقی فک کنم ایساما  ارنو حظف کرد که میکاسا به جان برسه

ولی از لحاظ احساسی چون لیوای میکاسا رو درک میکنع راحت تر میتونه باهاش زندگی کنه شاید یه جاهایی واقعا کوتاه بیاد ولی درکل یه حسی بین اینا هست

ارمین هم به عنوان جایگزین ارن گزینه ی بهتریه و چون میکاسا همون حس ارنو نسبت به ارمین داره اونم میتونه باشه ولی ارمین باعث صدمه ی روحی شدید میکلسا میشه به دو دلیل اولاارمین میکاسا رو به عنوان خانواده نمیبینه و به عنوان دوست میبینه

دوما ارمین عاشق انیه چنددد دفعه بگم اصلا کسی که به شیپ های من باور نداشته باشه زیکی بیش نیست

سوره ی ماهان ایه 12

اگه جان بشه شور میکاسا ناموسا میرم ایسایاما رو میکشممممم

بنظر تون اتک چگونه تموم میشه

خودم 

همه زنده و خوب میشن ارن میمیره فلش بک میزنه چند سالدبعد  همه رو شاد نشون میده جز میکاسا اون جلو در نشسته یهو ارنو میبینه میره بگیرتش اون سکته میزنه ومیمیره

ارن میمیره میکاسا با لیوای ازداوج میکنه

 

 

سم خالص اینه

 

 

MY WAR

 

سم خالص قرنننن قبل 

واقعا چرا

حجم سکسی بودن  لیوای و میکاسا به طرز شدیدی زیاد شده

وای انقد سکسین خون دماغ شدمممم

بعضی وقتا تبدیل به  دوتا ماشین جنگی میشن

وبعضی وقتا

انقددد کاوایی میشن که باد فقط بشینی عررررر بزنی

ساکورا میخوام پارکیسانتتو بخورم

از همتون خواهش میکنم این انیمه رووووو نبینید

من باهات قهرم و منو بزار بورو

 

 

 

 

چپتر138

برید بخونید گریه کنیددددد

درباره وب
خیلی دوست داشتم دستای تو همیشه مال من باشه
اما بدون تو فقط شبا میکردم دئما ناله
میخوام بشینمو گریه کنم ولکین فایده نداره
چون که باتو بودن یه رویای محاله
تبلیغات
پرو وب پلاس
لینک دوستان
پیوندهای روزانه